Mobiliteitsplan in opmaak - onze visie

Op de gemeenteraad van juni 2019 werd het ontwerp voor het nieuwe Mobiliteitsplan besproken. Hier leest u de reactie van Groen Melle op dit voorstel.

Een duurzaam mobiliteitsbeleid is geen anti-autobeleid, maar een beleid dat vertrekt vanuit het STOP-principe. 

"Voorrang voor voetgangers (Stappers), fietsers (Trappers) en collectief vervoer (Openbaar vervoer). Pas daarna komt de auto (het Privévervoer)."

Zo staat het in de inleiding van het mobiliteitsplan. En ook: "Gemeenten die hun mobiliteitsbeleid vanuit dit uitgangspunt opbouwen, worden leefbaarder, veiliger en bereikbaarder."

Groen Melle vindt zich volledig in deze denkpiste terug en ziet in dit mobiliteitsplan een unieke basis en een bijzondere kans om onze gemeente aantrekkelijker en veiliger te maken voor voetgangers en fietsers.

Over het verkeer in de Vogelhoek hebben we wel nog een bedenking. De Tuinstraat wordt in het voorstel omgevormd tot een lokale weg type IIb met een snelheidsregime 30-50 km/u, maar dat vinden wij niet goed. De vele schoolgaande kinderen die deze straat gebruiken, verdienen een veilige straat waar consequent slechts 30 km/u mag gereden worden. De Tuinstraat is ook deel van het lokale fietsroutenetwerk en het (tweerichtings-)fietspad is niet breed genoeg en onvoldoende afgeschermd van het andere verkeer.

De Wautersdreef (evenwijdig aan de Tuinstraat) is een brede straat die veel beter geschikt is als lokale ontsluitingsweg. Er is bovendien voldoende plaats om aanpassingen te doen, zoals vrijliggende voet- en fietspaden en snelheidsremmende maatregelen. Hierdoor kan de Wautersdreef perfect een lokale weg type IIb worden en kan de Tuinstraat een lokale weg type III (woonstraten en landbouwwegen) worden. 

Groen Melle wil uitdrukkelijk Patrick Maes en zijn medewerkers bedanken voor het vele werk om deze beleidsnota rond “het hernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan” uit te werken. Groen Melle stelde indertijd voor de uitwerking uit handen te geven en een mobiliteitsplan te (laten) schrijven dat gedragen zou worden door de inwoners van onze gemeente, via participatie en inspraak van de bewoners. Wij blijven dan ook pleiten voor meer burgerinspraak bij dit dossier. 

Hoog tijd voor actie!

Het is hoog tijd om tot daadwerkelijke acties over te gaan. Dit mobiliteitsplan moet een basis zijn om de verkeersveiligheid in onze gemeente aan te scherpen en te concretiseren. Heel wat goede voorstellen zullen ongetwijfeld nog evolueren en worden aangevuld, maar het plan mag geen loutere opsomming van mooie ideeën blijven!

Op korte termijn (maximum drie jaar) kan het gemeentebestuur al tal van zaken realiseren. Nu wordt maar al te graag teruggegrepen naar de opkomst zijnde goedkeuring van het mobiliteitsplan. Zo ook bij de voorstelling van de herinrichting van de Schauwegemstraat (waarop de bewoners hun ongenoegen uitten via de actie ‘belconcert voor de gemeente’ ), de voorstellen voor de Vossenstraat en het Gemeenteplein en de broodnodige start om de verkeerssituatie in kaart te brengen in de Beekstraat aan de hoofdingang van de nieuwe gemeenteschool.

Zoals we ook al zegden tijdens de verkiezingscampagne: Groen Melle streeft naar een veilige gemeente met een mobiliteitsplan op maat van álle gebruikers. Het STOP-principe staat voorop en we richten ons in de eerste plaats op de actieve weggebruikers: voetgangers en fietsers staan centraal. Groen heeft deze voorlopige vaststelling van het mobiliteitsplan goedgekeurd, maar vraagt met aandrang het voorstel voor de Tuinstraat & Wautersdreef te bekijken en in te schrijven in het definitieve mobiliteitsplan van onze gemeente.

Je kan het ontwerp van het nieuwe Mobiliteitsplan hier lezen (of op http://www.maakmellemeermobiel.be/) en tot 30 september 2019 kan je jouw mening hierover kwijt via het e-loket: https://www.melle.be/eloket/formulier/58/jouw-mening-over-het-mobiliteitsplan.